Sutro School, Grades 1-3, 1978

Courtesy of Edmund Moy